Rychlé odkazy

SmartClass

Kontakt

Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou
Rohozenská 225
340 21 Janovice nad Úhlavou

Tel/fax: 376 392 220

E-mail: info@zsjanovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí až pátek: 7:30 - 14:00

Elektronická adresa:
www.zsjanovice.cz

Datová schránka (ID): 
s4rkjcm

IČO: 70873607 

 


Desatero pro rodiče předškoláka

Desatero pro rodiče

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu         na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)  

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)  

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)  

• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)  

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)  

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek). 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• zvládá odloučení od rodičů  

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas  

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách  

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)  

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování  

• dodržuje dohodnutá pravidla.  

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)  

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.  

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)  

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí  

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno  

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla  

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)  

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)  

• spolupracuje ve skupině.  

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)  

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)  

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím  

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)  

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary,

(popř. písmena)  

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)  

• řadí zpravidla prvky zleva doprava  

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje

 (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).  

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru

 a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky  

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů  

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)  

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)  

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)  

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily  

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)  

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)  

• reaguje správně na světelné a akustické signály.  

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)  

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně

v rozsahu do pěti (deseti)  

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik

 je jeden větší či menší)  

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)  

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů  

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)  

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)  

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty  

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký). 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat

 a vědomě se učit  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)  

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)  

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit

a reprodukovat, částečně i zhodnotit  

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky  

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je  

• postupuje podle pokynů  

• pracuje samostatně. 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití

 s vrstevníky ve skupině  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)  

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí  

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých  

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)  

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům

 a rozhodnutí skupiny  

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor  

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit  

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí

 si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)  

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).  

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení  

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.  

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí  

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne  

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny  

• zná celou řadu písní, básní a říkadel  

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)  

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí  

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.  

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí,

 kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)  

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí,

umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce,

je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)  

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě,

 na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat  

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)  

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné  

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)  

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti,

v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)  

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)  

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.