ZŠ Janovice nad Úhlavou : ŽÁKOVSKÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Cesta: www.zsjanovice.cz > Školní rok > Žáci
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Rohozenská 225
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel.: 376 392 220
E-mail: reditel@zsjanovice.cz
ID datové schránky: s4rkjcm
Podrobné kontakty

NEPŘEHLÉDNĚTE

CO NÁS ČEKÁ?

Nezapomeňte se podívat, na co se můžeme těšit v měsíci ŘÍJNU.

Žákovský školní řád


 

1) Jsme rádi, že jsi žákem Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou, kterou sis vybral.     

K docházce na naší škole ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.

 

2) Jsi osobností,která chce být spravedlivým partnerem ostatním.      

Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 

 

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce.   

Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním příjemcem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád. 

 

4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy.                                  

 Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané školní pomůcky. Využívej zejména knihovnu, výpočetní techniku, školní hřiště…. … Při návštěvách se řiď řádem jednotlivých místností či hřiště.

 

5) Dodržuj školní pravidla.                                                                                                        

 Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:
    Vstoupil jsi - pozdrav. 
    Odcházíš - rozluč se.
    Chceš-li něco - řekni prosím.
    Dostaneš-li - poděkuj.
    Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují.
    Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
    Nikomu neubližuj - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
    Nenič - každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým.
    Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
    Važ si sám sebe i druhých - v životě je důležité znát cenu svou i druhých.
    Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!

    Mobilní telefon - výborný prostředek pro komunikaci - nesmí se používat během 

    vyučování, plně si za něj zodpovídáš po dobu pobytu ve škole.
    Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

 

6) Chraň svoji školu i své věci.

Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouváš, zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu - uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro mimořádné uložení cenných věcí (velké peněžní částky…) máš možnost vyřešit po dohodě s třídním učitelem. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztráty věcí neprodleně ohlásíš třídnímu učiteli či jinému zaměstnanci školy.

 

7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje.                                                                                         

Máš právo na odpočinek - relaxaci a volný čas - na hru, na svobodnou účast na akcích školy. Za pěkného počasí máš právo trávit odpočinek také na školním hřišti dle vnitřní směrnice školy.

 

8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.

Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Při neplnění školních povinností lze dohodnout se ákonným zástupcem náhradní způsob plnění. Přicházíš do školy nejméně 15 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě ve třídě. Oděvy a obuv si odkládáš do přidělené skříňky. Na schodišti chodíš zásadně vpravo. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. Do školní družiny před vyučováním přicházíš od 6.45 hod. do 7.15 hod. Budova se otevírá pro ostatní žáky v 7.40 hod. a uzavírá v 16 hod. Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné a bezpečné obuvi, do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou.

 

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám!

V době vyučování, činnosti školní družiny a zájmových kroužků odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka - neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu, a to i při akcích mimo areál školy. Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování, zúčastníš se jí. 

 

10) I vyučování má svá pravidla k dodržování - máš právo na kvalitní vzdělávání!

Začátek hodin určuje zvonění, délku vyučovací jednotky určuje učitel, který respektuje právo žáků na odpočinek a relaxaci. Po zazvonění jsi na určeném místě (podle zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto určený žák ve třídě v ředitelně nebo v kanceláři zástupce ředitele školy. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Do odborné pracovny vstupuješ pouze se svolením vyučujícího. Máš právo na kvalitní vzdělávání stejně jako tví spolužáci, které nesmíš nevhodným chováním omezovat. Po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili.

 

11) Starej se o své školní dokumenty.

Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuješ v pořádku. Ztrátu žákovské knížky neprodleně oznámíš třídnímu učiteli a zajistíš si vystavení duplikátu za stanovený poplatek u vedení školy, včetně doplnění klasifikace od všech vyučujících. Školní průkazka ti umožňuje objednávání jídel a stravování ve školní jídelně. Při její ztrátě neprodleně informuješ vedoucí školní jídelny, která ti za poplatek  vystaví nový průkaz. Stejně zodpovídáš za klíč od přidělené šatnové skříňky, v případě ztráty uvědomíš neprodleně třídního učitele a požádáš o zhotovení duplikátu za stanovený poplatek.

 

 

12) Školní jídelna je tu pro tebe.

Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo stravovat se ve školní jídelně má každý přihlášený žák, který se řídí provozním řádem školní jídelny. Ve školní jídelně se řídíš pokyny dozírajících učitelů. V jídelně dodržuješ pravidla stolování a spolu se zaměstnanci dbáš na čistotu a pořádek. Při nevhodném chování můžeš být z jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd neztrácíš. 

 

13) Nezapomeň dát o sobě vědět.

Nepřítomné žáky hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny služba zodpovědná za třídní knihu. Pokud budeš svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování rodiče.

Uvolnění z jednotlivých hodin poskytnou třídní učitelé na písemnou žádost rodičů. Odcházíš ze školní budovy se souhlasem třídního učitele, žáci I.stupně pouze za doprovodu rodičů.

Povolení absence v rozsahu 1 - 2 dnů uděluje třídní učitel, o povolení delší absence je nutno žádat ředitele školy písemně, odpověď bude následovat pouze při zamítnutí žádosti. V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáky učitel pověřený zastupováním. Tvou nepřítomnost omlouvají tví rodiče osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin od začátku absence, při telefonické omluvě nutno toto doložit písemně nejpozději do tří dnů od začátku absence. Po jejím ukončení předloží žák omluvenku v žákovské knížce hned při návratu do školy. Při absenci delší než 14 dní nebo při často opakované absenci má třídní učitel právo vyžádat si od zákonných zástupců žáka lékařské doložení nepřítomnosti.

 

14) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!

Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami ve třídě a učebnách. Řídíš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde, ihned ohlas zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet, nabízet či zde užívat návykové látky, a to i v areálu školy či mimo něj na školních akcích. 

 

15) Dodržuj školní řád.

Jsi povinen dbát pokynů pedagogických pracovníků školy vydaných v souladu s právními předpisy a školním řádem. Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči žáka a případně pro zahájení jednání        o jeho další školní docházce s rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost.