ZŠ Janovice nad Úhlavou : ŠKOLNÍ JÍDELNA - VNITŘNÍ PROVOZNÍ ŘÁD

Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Cesta: www.zsjanovice.cz > Školní jídelna > Provozní řád
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Rohozenská 225
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel.: 376 392 220
E-mail: reditel@zsjanovice.cz
ID datové schránky: s4rkjcm
Podrobné kontakty

NEPŘEHLÉDNĚTE

CO NÁS ČEKÁ?

Nezapomeňte se podívat, na co se můžeme těšit v měsíci ZÁŘÍ.

Školní jídelna - Vnitřní provozní řád

 

1. Provozní doba: 615 – 1435 hodin                                     

    Výdej obědů: 1030 – 1130 hodin  = ostatní strávníci, Charita  
                          11
35 – 1335 hodin  = žáci a zaměstnanci školy  

2. Pedagogické dozory – dle rozpisu dozorů

3. Pitný režim je na škole zajištěn

-         v dopoledních hodinách: školní dotované mléko, vlastní nápoje

-         při obědě: zajišťuje školní jídelna dostatečné množství tekutin (čaj, džusy, mléko, zeleninové šťávy, voda)

-         po vyučování: zajišťuje školní jídelna dostatek pití pro žáky školní družiny

-         kdykoliv: mohou žáci využít nápojový automat v přízemí hlavní budovy

4. Finanční normativy potravin: strávníci 7- 10 let ………  27 Kč

                                              strávníci 11 - 14 let …..…     29 Kč

                                              strávníci nad 15 let ….…      32 Kč

    Poplatek za školní stravování je stanoven ve výši finančních normativů.

                                                             zaměstnanci školy ……….     32 Kč

   (celková cena za oběd 63 Kč) 
  
              cizí strávníci ……….              33 Kč 

                                              (celková cena za oběd 66 Kč)

 Případná změna výše poplatku se odvíjí od stanoveného normativu potravin pro příslušnou věkovou kategorii a výpočtu celkové ceny oběda dle ostatních (režijních) nákladů.

5. Podmínkou stravování ve školní jídelně je zakoupení bezkontaktního čipu. Ztrátu čipu nahlásí strávník ihned ve školní jídelně a zakoupí si čip nový. Při vrácení nepoškozeného čipu bude původně zaplacená částka vrácena. Ve výjimečných případech, kdy si strávník čip zapomene, oběd mu bude vydán na konci výdeje.

 

6. Snímač čipu ve školní jídelně umožní strávníkovi výběr ze dvou jídel + možnost odhlášení a přihlášení obědů. Pokud má strávník přihlášené obědy, má automaticky přihlášen chod č.1. Případnou změnu musí provést prostřednictvím objednávajícího snímače umístěného při vstupu do jídelny, nebo prostřednictvím internetového přihlášení na webových stránkách www.strava.cz (možno též z webových stránek školy). Přihlašování a odhlašování obědů je možné SOBOTA - ČTVRTEK  na celý následující týden.

 

7. V případě nemoci nebo jiném závažném případě se obědy odhlašují na dobu určitou,  nejpozději do 630 h. ráno u vedoucí školní jídelny buď osobně, telefonicky na čísle (376392205) možnost využití záznamníku, či na výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo též na výše uvedené webové stránce strava.cz. Zpětně nelze obědy odhlašovat. Při nepřítomnosti žáka na vyučování je možno v první den nepřítomnosti odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny si musí obědy odhlásit nebo je účtován doplatek do plné ceny oběda (31,- Kč). Pokud si strávník obědy neomluví či neodhlásí, jsou mu automaticky objednávány po celou dobu školní docházky. V případě, že žák není na další dny nepřítomnosti řádně odhlášen, je povinností zákonného zástupce žáka uhradit tyto obědy
v plné výši.

 

8. Žáci a zaměstnanci školy, kteří se zúčastní soutěží a jiných akcí pořádaných školou, mohou odebrat oběd do jídlonosičů - vydaná jídla jsou určena k přímé konzumaci. 

9. Ukončení stravování v průběhu školního roku (odstěhování se, přestup na jinou ZŠ, nepokračování v odběru stravy) je nutno řešit osobně v kanceláři vedoucí ŠJ.

 

10. Platba stravného:       1/ Bezhotovostně - sporožirový účet

     - první zálohová platba za stravné proběhne k 20. srpnu (při založení stravného proveďte povolení k inkasu ve Vašem peněžním ústavu nebo v internetovém bankovnictví. Neprovedené platby je nutno ihned po upozornění uhradit, jinak dojde k zablokování objednávek obědů do doby zaplacení. Pokud peníze nebudou na účtu opakovaně, bude požadována platba v hotovosti. Každý strávník je automaticky přihlášen na následující měsíc. Pokud chce ukončit stravování, musí se odhlásit u vedoucí ŠJ.

                                         2/ Hotovostní platba

      – obědy musí být zaplaceny vždy do 20. dne předcházejícího  měsíce na měsíc následující. 

11. Oběd je vydán
po přiložení čipu ke snímači. V případě zapomenutí nebo ztráty čipu 
      ohlásí tuto skutečnost ve ŠJ, která mu umožní výdej oběda

12. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování, při jídle pravidla slušného stolování a dbají pokynů dozorujícího učitele. Nebude-li žák toto respektovat, může být po projednání s rodiči ze stravování vyloučen.

 

13. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. podávané při obědě si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.

 

14. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při výdeji jídla, při stolování, odnášení použitého nádobí a dbá na dodržování zásad slušného chování. V případě potřeby je nápomocen při výdeji jídla (pouze doplňků žákům 1. stupně školy). Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. 

 

15. Stane-li se ve školní jídelně úraz, zajistí dozírající učitel poskytnutí první pomoci a další potřebné ošetření. Dozírající učitel zapíše úraz do knihy úrazů a ohlásí ho řediteli školy. V případě potřeby sepíše "Záznam o školním úrazu".

16. Cizí strávníci mohou odebírat oběd pouze do jídlonosičů. Pracovníci „Charity“ zprostředkovávající dodávku obědů (v době 1030 – 1130 h.) pro cizí strávníky pomáhají při odebírání obědů. V tomto případě jsou povinni se řídit hygienickými předpisy platnými pro školní stravování (zdravotní průkaz, oblečení a obutí).

17. Vnitřní řád vstupuje v platnost 1.8.2018.           

 V Janovicích nad Úhlavou 1.8.2018

                                                                                    .....……....….....…………………………

                                                                                           Zdeněk Šproch, ředitel školy


 

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ