ZŠ Janovice nad Úhlavou : PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Cesta: www.zsjanovice.cz > Pro rodiče > Práva a povinnosti rodičů
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Rohozenská 225
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel.: 376 392 220
E-mail: reditel@zsjanovice.cz
ID datové schránky: s4rkjcm
Podrobné kontakty

NEPŘEHLÉDNĚTE

CO NÁS ČEKÁ?

Nezapomeňte se podívat, na co se můžeme těšit v měsíci LEDNU.

Práva a povinnosti rodičů

 

Informace pro zákonné zástupce

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče)

      1) Znáte žákovský školní řád?

Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci - oceňují úspěchy a podpoří při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou týdenní kontrolu potvrzují podpisem.

 

2) Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování.

Rodiče mají právo po předchozí dohodě s vedením školy se zúčastnit vyučování, být seznámeni s nároky na hodnocení a klasifikaci žáků, zúčastnit se práce školní samosprávy. Spolupracují s třídním učitelem i ostatními vyučujícími, při návštěvě školy svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. Na vyzvání ředitele školy jsou povinni se dostavit do školy. 

 

      3) Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí.

Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocni a intoxikováni. Nezapomeňte informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka, jeho zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích: 

NEMOC

- oznamovat osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně do 3 dnů od začátku absence, v případě telefonické omluvy toto doložit písemně do 3 kalendářních dnů

- po ukončení nepřítomnosti písemně omluvit v žákovské knížce hned při opětovném nástupu žáka do školy, nejpozději do 2 vyučovacích dnů 

- v případě absence delší než 14 dní nebo při často opakované absenci má třídní učitel právo vyžádat si od zákonných zástupců žáka lékařské doložení nepřítomnosti.

UVOLNĚNÍ Z HODIN V PRŮBĚHU VYUČOVACÍHO DNE

 - na písemnou žádost rodičů omlouvá třídní učitel. Odchod žáka 1. stupně pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené dospělé osoby!


ABSENCE Z PŘEDEM ZNÁMÝCH DŮVODŮ


- krátkodobé (1-2 dny) - na písemnou žádost rodičů omlouvá třídní učitel
- dlouhodobé - písemná žádost na ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele, na kterou ředitelství školy odpovídá pouze v případě zamítnutí žádosti.                                        

Nezapomeňte, že je dobře po dobu nepřítomnosti, si průběžně doplňovat zameškané učivo.

     5) Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti!

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách absencí je škola povinna informovat o docházce žáka příslušné instituce (OSPOD, Policie ČR).

V souladu s klasifikačním řádem při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace.

 

6) Třídní schůzky a konzultace: 

Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky nebo konzultační hodiny, při kterých mají všichni rodiče právo uplatňovat své připomínky a návrhy například prostřednictvím zápisu ze třídních schůzek. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí dohodě s vyučujícím a zásadně v době mimo vyučování - je lépe si schůzku předem domluvit.

 

 7) Máme ŠKOLSKOU RADU.

Při škole pracuje školská rada, tvořená zástupci rodičů, pedagogických pracovníků školy a zřizovatele školy Města Janovice nad Úhlavou. Rodiče mají právo volit a být voleni do školské rady. Školská rada se řídí svým jednacím řádem. Školská rada se vyjadřuje:

- k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

- projednává návrh rozpočtu školy a vyjadřuje se k rozboru hospodaření

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

8) Rodiče, podporujte školu, kam chodí Vaše děti !

Jak? Máte možnost věnovat škole věcný nebo finanční dar, být nápomocni radou a odbornými znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, výlety....) a podobně. Děkujeme.

Více informací o škole získáte na www.zsjanovice.cz .