Základní postup při žádání o IVP

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (IVP)

  1. Na doporučení třídního učitele či vlastní posouzení objednají rodiče své dítě na vyšetření v PPP.

  2. Po vyšetření v PPP dostanou rodiče Zprávu z vyšetření a do školy je odesláno Doporučení školského poradenského zařízení – s doporučením vypracovat Individuální vzdělávací plán anebo nikoliv.

  3. Pokud je poradnou doporučeno vypracování IVP, pak je postup následující:

  1. Rodiče zajdou do školy k třídnímu učiteli svého dítěte podepsat Informovaný souhlas s poskytováním navržených podpůrných opatření a zároveň si mohou vyzvednout Žádost o IVP (možné je i její stažení ze školního webu – „Pro rodiče – tiskopisy“).

  2. Na základě žádosti ředitel školy vydá Rozhodnutí o povolení (ve výjimečných případech zamítnutí) vzdělávání žáka dle IVP po dobu platnosti vyšetření v PPP, nejdéle na daný školní rok.

  3. Následuje vypracování IVP třídním učitelem.

  4. Zákonní zástupci společně se svým dítětem si domluví schůzku s třídním učitelem, kde se seznámí a odsouhlasí Individuální vzdělávací plán.

  5. Pokud nebude žák či zákonný zástupce plnit povinnosti vyplývající z IVP, bude tento plán zrušen.